เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
7 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. scphc.ac.th